Rekmont, som ble etablert i 2005 av Inge Granås Johansen og Tor-Øyvind Larsen, er et selvstendig og kreativt byrå med fokus på reklameprofilering, idè og grafiske tjenester. Vi tror på direkte kommunikasjon, høy grad av service og evnen til å forstå og velge riktig medium for våre kunder. Vi kan tilby et stort utvalg av tjenester innen skiltsystemer, folie & dekor, grafisk design, webdesign, profilartikler og montering.

Vi er kjent for et godt miljø med lave skuldre og god stemning som gir høy trivselsfaktor for både oss og våre kunder. Det er vi stolte av! I tillegg er vi «på ballen» og kjappe i vendingen. Vi tror at våre langevarige og tillitsfulle kunderelasjoner skyldes kombinasjonen av et uformelt miljø, høy grad av kompetanse og mengder av lidenskap for jobben vår.

Ingen forespørsel er for liten eller for stor. Ringer du oss skal du få gode råd og faglig kompetanse helt gratis, og kommer du innom spanderer vi kaffe også.

KLIKK UNDER FOR Å LESE OM

VÅRE TJENESTER

DE DYKTIGE OG ENGASJERTE

FAGFOLKENE

TOR-ØYVIND LARSEN

TOR-ØYVIND LARSEN

PRODUKSJONSLEDER
ROLF BREINES

ROLF BREINES

PRODUKSJONSMEDARBEIDER
ESPEN TORHEIM

ESPEN TORHEIM

PRODUKSJONSMEDARBEIDER

SALGS- OG LEVERINGS

BETINGELSER

KLIKK HER FOR Å LESE VÅRE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Innledning

Disse bestemmelser gjelder som del av tilbud og leveranse dersom annet ikke er skriftlig avtalt og akseptert av Rekmont.

Tilbud og salg

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved aksept av tilbud så oversendes ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen anses som akseptert av Kjøper så fremt det innen 1 uke ikke er fremsatt skriftlig innsigelse. Ved uoverensstemmelse mellom opprinnelig tilbud og Kjøpers aksept så gjelder ordrebekreftelsen som avtaledokument.

Priser

Priser er basert på dagens kurser og råvarepriser. Ved vesentlige endringer, forbeholder Rekmont seg retten til å endre prisen tilsvarende. Alle priser oppgis eks. mva. og el. tilkobling, som må utføres av autorisert elektriker. Det tilkommer offentlig miljøgebyr på belysning.

Leveringstid

Leveringstiden for de bestilte produkter er, hvis disse er angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende. Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelser inntrer, fører ikke dette til erstatningsansvar for Rekmont. Ved force majeure er ikke Rekmont ansvarlig for følgene av dette.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er pr. 15 dager netto fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Overskrides betalingsfristen, har Rekmont krav på morarenter i h.h.t. lovbestemte satser.

Salgspant

Rekmont har salgspant i de leverte varer, inntil de er fullt betalt, ref.: Pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22. Om varer og tjenester er levert i h.h.t. ordrebekreftelse og betaling ikke finner sted etter gjentatte purringer, så aksepteres det at Rekmont kan hente tilbake de leverte produkter uten forutgående avtale om dette. Dette fritar ikke Kjøper for betaling av kostnader i forbindelse med eventuell montasje og demontasje av de leverte produkter.

Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig innen 8 dager etter mottakelse av varene. Kvittering på følgeseddel betraktes som godkjennelse av feilfri leveranse. Varen skal ikke repareres av andre uten godkjennelse fra Rekmont. Rekmont er i så fall løst fra enhver garantiforpliktelse. Reklamasjoner berettiger ikke Kjøperen til helt eller delvis tilbakeholdelse av betaling. Returnering av varer må ikke finne sted uten at det er inngått avtale om dette. Skader grunnet ytre påvirkning, er ikke som reklamasjon å regne.

Tegninger og modeller

Alle tegninger, modeller, verktøy, og spesifikasjoner som leveres til Kjøper før eller etter leveransens avslutning forblir Rekmont sin eiendom, uansett om Kjøper helt eller delvis, direkte eller indirekte betaler omkostningene for disse.

Kjøper får ikke uten tillatelse fra Rekmont benytte produktenes spesifikasjoner til annet ennå sikre leveransens drift og ettersyn. Kjøper får ikke kopiere, utlevere eller overlevere ovennevnte til tredje part, uten tillatelse fra Rekmont.

Garanti

Garantitiden begynner å løpe fra den dagen leveransen er fullført.

Rekmont gir 1 års garanti på elektriske komponenter (trafoer, stikkontakter), regnet fra leveringsdagen. Det gis 1 år garanti på led lyskilder. Garantien gjelder ikke følgeskader som eventuelle feil må ha påført Kjøpers firma. De fleste lyskilder vil over tid endre karakter noe og vil selvfølgelig ikke bli akseptert som reklamasjon om dette er innenfor en normal endringsprosess.

Der dekoren ønskes montert i egen regi, stiller Rekmont ingen garanti verken på produktet eller montasjen.

Kostnader i forbindelse med garantiarbeid/ utskiftninger og frakt dekkes av Kjøper.

Forsendelse

Varene sendes EXW (Incoterms 2000) fabrikk Europa. Ansvaret for varene overtas av Kjøper så snart varen er levert fra oss til transportfirma. Rekmont står ikke ansvarlig for transportskader, og Kjøper må omgående reklamere til transportfirmaet dersom slik skade har funnet sted.

Montering av Rekmont

Enhver montasje utføres for Kjøpers regning, med mindre annet er avtalt.

I de tilfeller hvor det er forhåndsavtalt fast pris på montasje, betinger dette at det er fri og uhindret tilgjengelighet til montasjestedet, at monteringsarbeidet kan gjennomføres kontinuerlig, og at arbeidet kan utføres innenfor normal arbeidstid. Eventuelle merkostnader ved endringer, betales av Kjøper.

Det påhviler kjøper for egen regning å sørge for:

  1. Alle arbeider forbundet med fremlegg og tilknytning av strøm
  2. At Rekmont har fri adgang til uforstyrret utførelse av montasjen
  3. Å dekke kostnader forårsaket av ventetid, utsettelse og lignende oppstått av årsaker som er utenfor Rekmont ansvar

Montering av kjøper

Kjøper tar ansvar for egen montering og lagring, samt ansvar for korrekt behandling av juledekor. Ref. Punkt ”Garanti”.

Lagerleie

Ved lagring av dekor på lager Rekmont, belastes kjøper årlig forskuddsvis med avtalt leiesum pr. kvm.  Embalering og handling på lager er ikke inkludert. Partene kan si opp leieavtalen med frist 30 dager fra den 1. I måneden.

FOLIERING AV VINDUER OG

FARE FOR TERMISK BRUDD

KLIKK HER FOR Å LESE OM FOLIERING AV VINDUER OG FARE FOR TERMISK BRUDD

Om foliering av vinduer og fare for termisk brudd

Glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen mellom glassets randsone og midtsone overskrider en viss grense er det fare for termisk brudd. Sprekken bukter seg da sirlig fra glassets kant mot midten av ruten.

Folie klebet på ruter er en av de store synderne når det gjelder termisk brudd. Men også energiruter i vinduskonstruksjoner med aluminium på yttersiden rammes erfaringsmessig hyppigere. Visse glasstyper, inklusive energiglass, absorberer mer varme enn vanlig glass. I tillegg blir varmen i større grad ledet bort fra randsonen hvis ramme- og karmkonstruksjonen isolerer dårlig. Dermed kan det lettere bli for stor temperaturforskjell mellom rand- og midtsone.

I Norge er glasset mest utsatt på sørvendt fasade, pga nedkjøling om natten og rask varmepåvirkning om morgenen. Ved slagskygger og med folie er syd og vest mest utsatt.
Hvis ramme og karm har god varmeledingsevne og hvis isoleringen mellom karm og vegg samtidig er dårlig, ledes varmen bort fra glassets randsone.

Slagskygger som strekker seg mer enn 10 cm inn over glasset fører til temperaturforskjeller mellom glassets rand- og innersone.

Persienner eller tette gardiner plassert på innsiden av termoruten, eller innebygd mellom termorutens glass, kaster en del av solstrålingen tilbake slik at glasset blir oppvarmet. Områdene med folie og klistermerker har høyere temperatur enn resten av glasset, fordi de foliebelagte områdene absorberer mer solvarme. Klistermerker og folier kan derfor bidra til generelt høyere glasstemperatur eller uensartet oppvarming av glasset.
Varmen ledes ikke bort ved stillestående luft. Stillestående luft opptrer f.eks. ved uhensiktsmessig anvendelse av solskjermende utstyr.

Når lyskaster står for nært glass, er spesielt tykt glass utsatt. Det gjelder også laminert glass.
Vær obs. for glass i gulv / trapp og bordplater hvor spotlights kan tenkes brukt.

Varmeovner som brukes til å fjerne kaldras fra høye glassvegger og glasstak må plasseres med fornuft. Varmeovner som avgir strålevarme må normalt ha minst 30 cm avstand fra glasset. (For herdet glass 15 cm). Varme elementer som ikke avgir stråling mot glasset kan normalt plasseres i 15 cm avstand.
For alle varme elementer som skal fjerne kaldras, skal det ikke være få ovner med lange mellomrom og høy effekt, men kontinuerlig varme.

Hvis risikofaktorene ikke kan unngås, kan det brukes varmeforsterket eller herdet glass. Plasseres ruten på et sted med risiko for termisk brud kan polering av glasskantene være en fordel.

Det er ofte vanskelig å gi en nøyaktig årsak til glassbrudd. Men når det gjelder termisk brudd, er det lett å stille den rette diagnose. Bruddlinjene er få, buktende og rene. De går alltid ut fra glasskanten i en rett vinkel med glasskant og glassoverflate.

Forbrukerkjøpsloven vil ikke kunne gi grunnlag for reklamasjoner etter termisk brudd.
Det er en lang rekke årsaker til at risikoen for termisk brudd øker, og det er som regel en overraskelse for forbrukeren når han får at vite at de pappesker eller oppslagstavler han uvitende har stilt opp foran rutene er årsaken til at glasset sprakk.

Prosjekter blir noen ganger utviklet uten tilstrekkelig hensyn til faren for termisk brudd. Konstruksjoner skal utformes, slik at man unngår slagskygger på deler av glasset. Utvendig solavskjerming som markiser har mange fordeler, men de skal monteres med omtanke.

Gode råd ved anvendelse av solskjerming:

  • Persienner, rullegardiner og tette gardiner bør være lyse.
  • Lukk aldri persiennene helt tett, så de virker som en skjerm.
  • Det skal være minst 5 cm mellom ruten og persienne/(rulle)gardin.
  • Sørg for at ruten ikke blir oppvarmet uregelmessig ved at det blir slagskygger over en del av ruten.

SKAL VI TA EN PRAT?

VI RINGER DEG GJERNE

© Kopirett – REKMONT AS – Design by Rekmont AS